۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

دكتر كاظم رجوي شهيد بزرگ حقوق بشر

دكتر كاظم

دكتر كاظم رجوي شهيد بزرگ حقوق بشر
دکتر کاظم رجوی
«ما حقوق بشر را با خون هايمان مي نويسم»
اين جمله ي تاريخي را دكتر كاظم رجوي شهيد بزرگ حقوق بشر طي مصاحبه اي با روزنامه ي نيويورك تايمز بعد از تصويب قطعنامه ي محكوميت نقض حقوق بشر در ايران توسط حكومت آخوندي بيان كرد. اين جمله بيان و ترجمان دردهاي ملتي است كه بلافاصله بعد از سرنگوني رژيم شاه در انقلاب ضد سلطنتي، اينبار توسط ملاها به مسلخ برده شد تا هر آنچه كه ديكتاتوري سابق نتوانسته بود انجام بدهد را جانيان عمامه به سر به اتمام برسانند و اميدهاي يك خلق و آباداني يك سرزمين را از بين برده و پرپر كنند.
دكتر كاظم رجوي در 29 بهمن سال 1312 شمسي در مشهد متولد شد. خانه ي پدري كاظم در شهرستان طبس، جنوب خراسان بود. كاظم ضمن تحصيلاتش دو سال هم به معلمي در مدارس مشهد پرداخت سپس وارد دانشگاه حقوق تهران شد كه مستقيما به سياست راه مي برد چرا كه در آن سال ها به تدريج نام دكتر محمد مصدق رهبر نهضت ملي ايران خانه ي دل كاظم جوان را پر مي كرد.  در سال 1337 از دانشكده ي حقوق و علوم سياسي تهران ليسانس گرفت. بعد از اخذ ليسانس به فرانسه رفت و يك سال در مدرسه ي«آليانس» زبان فرانسه خواند. در سال 1340 از دانشكده ي حقوق و علوم اقتصادي پاريس دكتراي دولتي در علوم سياسي گرفت. دو سال بعد صاحب درجه ي دكتراي دولتي در حقوق عمومي از همان دانشكده شد. در سال 1343 براي دكتراي دولتي علوم اقتصادي امتحان داد و قبول شد و سال بعد كنكور شايستگي براي پست استادياري در دانشكده حقوق و علوم اقتصادي پاريس را با موفقيت گذراند. در سال 1352 رساله ي دكتريش را در موسسه ي دانشگاهي مطالعات بين المللي ژنو گذراند.
دكتر كاظم در سالهاي 1335 تا 1337 دبير دبيرستان هاي تهران بود، در سال 1344 استاديار دانشكده ي حقوق پاريس شد. از سال 1347 تا 1349 مسئول كتابخانه ي موسسه ي عالي مطالعات بين المللي ژنو بود. از سال 1349 تا 1353 در همان موسسه سمت استادياري داشت. از سال 1353 تا 1356 در دانشكده ي حقوق  موسسه ي عالي مطالعات بين المللي ژنو مسئول تحقيق بود و همزمان«تاريخ عقايد سياسي» را نيز تدريس مي كرد. از سال 1356 تا 1358 استاد تدريس و مسئول سمينار در دانشكده ي ادبيات دانشگاه ژنو بود. در سال هاي 1357 و 1358 در موسسه ي دانشگاهي مطالعات توسعه ي اقتصادي ژنو نيز مسئوليت تدريس و سمينار را به عهده داشت. در سال 1358 پس از انقلاب ضد سلطنتي، سفير ايران در سازمان ملل متحد در ژنو شد.  در سال 1359 سفير و رئيس هيات سياسي ايران در كشور سنگال و 7 كشور آفريقاي غربي شد و ده ما بعد از اين سمت كناره گرفت و از آن پس تمام توان و هستي اش را صرف خدمت به مقاومت ايران كرد.
ظهر روز اول شهريور سال 1350 ضربات و دستگيري هاي بزرگ گروه هاي ضربت ساواك شاه عليه سازمان مجاهدين خلق ايران آغاز شد. در جريان دستگيري ها و تهاجمات پياپي ساواك كه از بعدازظهر روز اول شهريور سال 1350 در زندان اوين با شكنجه هاي وحشيانه آغاز شد و تا دو ماه هر روز ادامه داشت. بنيانگذاران مجاهدين، همه از اعضاي مركزيت و بيش از 90 درصد اعضاء دستگير شدند. مسعود رجوي همراه با شهيد بنيانگذار سعيد محسن در همان روز اول شهريور دستگير شدند و در اواخر مهر همان سال محمد حنيف نژاد بنيانگذار سازمان مجاهدين ايران دستگير شد. بعد از اين رخداد، زندگي دكتر كاظم به كلي متحول شد و در يك مسير ديگر قرار گرفت. از آن پس دكتر كاظم يك كارزار بزرگ را شروع كرد. تلاش و فعاليت سياسي فشرده و سازماندهي يك پيكار گسترده ي بين المللي در جهت نجات جان زندانيان سياسي و مجاهدان و مبارزان راه آزادي كه به خصوص پس از شنيدن خبر صدور حكم اعدام برادرش مسعود شتاب بسيار بيشتري گرفت. مسعود رجوي پس از دستگيري و شكنجه، در دادگاه هاي عادي و تجديدنظر قواي مسلح شاه به اعدام محكوم شده بود.

در 30 بهمن سال 1350 دكتر كاظم خبر صدور حكم اعدام برادرش مسعود را شنيد. چند روز پس از اين خبر وقتي كورت والدهايم دبيركل ملل متحد به سوئيس رفت، دكتر كاظم از او خواست كه از شاه بخواهد حكم اعدام مجاهدين را لغو كند. والدهايم تلفني به دكتر كاظم خبر داد كه به شاه تلفن زده و از او خواسته است كه اين حكم را لغو كند. در همان روز به درخواست دكتر كاظم، دانشجويان در اطراف پيست اسكي شاه، تراكت هايي را عليه احكام زندانيان در ايران پخش كردند. كميسيون هاي بين المللي حقوقدانان، شوراها، كليساها، سازمان هاي گوناگون دفاع از حقوق بشر، همه با نيروي دكتر كاظم به كار افتادند. علاوه بر انبوه تلگرام ها، با تلاش هاي دكتر كاظم دو وكيل سوئيسي براي دفاع از اعضاي مركزيت مجاهدين به ايران فرستاده شدند.
دكتر كاظم در يك مصاحبه ي تلويزيوني خطاب به مردم سوئيس چنين گفت: ده روز است كه محكوميت به اعدام برادرم براي بار دوم تاييد شده و قطعيت يافته است. ده روز است كه بيش از پيش، وقتي زنگ در به صدا در مي آيد، وقتي تلفن زنگ مي زند يا كسي به سادگي مي پرسد«آيا اطلاع داري» دلم فرو مي ريزد. زيرا فكر مي كنم كه خبر بد، خبر اعدام، خبر تيرباران، خبر سرنوشت ساز را آورده اند. دلم به كار نمي چسبد. كم كم زندگي و زيبايي هايش را فراموش كرده ام. اي كاش مرا مي گرفتند و به جاي برادر جوانم زنداني مي كردند.
دكتر كاظم همچنين با تشكيل كميته ي سوئيسي دفاع از زندانيان سياسي ايران و ارسال نامه ي سرگشاده با ده هزار و هفتصد امضا توسط كميته سوئيسي دفاع از زندانيان سياسي براي شخص شاه سرانجام  توانست در 30 فروردين سال 1351 حكم اعدام مسعود را به حبس با اعمال شاقه تبديل كند.
بعد از سرنگوني رژيم شاه و روي كار آمدن حكومت آخوندي و پس از آن كه ماهيت و چهره ي واقعي خميني بعنوان دزد انقلاب و يك ديكتاتور با رداي اسلام و مذهب برملا شد، دكتر كاظم فعاليت هاي سياسي خود را عليه اين رژيم در جنبش مقاومت ايران و براي آزادي مردم ايران از سر گرفت و تا لحظه ي شهادت يك دم از تلاش و كوشش براي احقاق حقوق پايمال شده ي مردم ايران توسط آخوندهاي جنايتكار و خميني دجال ساكت ننشست.
آثار دكتر كاظم رجوي:
– «تكامل بورژوازي و جنبش هاي خلقي در ايران» شهادت نامه ي دكتري علوم سياسي، دانشگاه پاريس
– «اساسنامه و مقررات استخدام دولتي در ايران» شهادت نامه ي دكتري حقوق عمومي، دانشگاه پاريس
– «وضعيت اپوزيسيون در قانون اساسي[و در عمل] در جمهوري پنجم فرانسه» مقاله در مجله ي فرانسوي«پس فردا»
– «تجديد نظر در تئوري دولت»[ازنظر ماركسيسم] شهادت نامه ي دكتري، موسسه ي دانشگاهي مطالعات بين المللي ژنو
_ «كوشش براي فهم تئوري ماركسيستي شناخت» مقاله، موسسه ي دانشگاهي مطالعات بين المللي ژنو
_ «ديكتاتوري پرولتاريا وانهدام دولت، از ماركس تا لنين»، پاريس، آنتروپوس
_ «نظريه ي ماركسيستي»، متون انتخابي كاظم رجوي و پروفسور ايورنس
_ «تئوري و واقعيت ديكتاتوري پرولتاريا، بررسي انتقادي» مقاله، در مجله ي«عقل حاضر»
_ «پيدايش ديالكتيك» مقاله، به اتقاق ا.مولر
_ «ديالكتيك در تاريخ و در طبيعت» متن دو كنفرانس در«مركز مطالعات مردمي براي سوسياليسم» پاريس
_ «انقلاب ايران و مجاهدين» پاريس، آنتروپوس
_ «ديكتاتوري پرولتاريا و دولت، تئوري و واقعيت» مقاله در مجموعه ي متون مختلط تقديم به«جامعه ي حقوقدانان سوئيس» دانشكده ي حقوق ژنو
_ «دولت امپرياليستي» مقاله در مجله ي فرانسوي«انتقاد سوسياليستي»
_ «دولت در ايران» در كتاب موسسه ي دانشگاهي مطالعات توسعه اقتصادي ژنو با عنوان«فضاهاي سلطان» پاريس
_ «ايدئولوژي بلشويك» با همكاري فرانس بايري، پاريس، آنتروپوس
_ «فروپاشي جامعه ي ايران و تجارت جهاني»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر