۲ شهریور ۱۳۹۷

برترین مقالات خواندنی کلیک کنید ومنتشر کنید- در برابر رژیم ایران ‌هیچ گزینه دیگری غیر از مجاهدین وجود ندارد ...

امید خطرناک و یک تغییر بسیار بزرگ! - مافیای حکومتی نوشت‌افزار و سودهای میلیاردی